آزمایشات خاک
انجام آزمون  خاک شامل اندازه گیری شوری و , واکنش خاک ( اسیدی و قلیائی بودن خاک ) , ماده آلی , ازت , فسفر , پتاسیم , سدیم , کربنات و بیکربنات , کلر , مقدار آهک خاک , درصد اشیاع , درصد اجزاء خاک شن , لای و رس و نهایتا تعیین بافت خاک  می باشد
اهداف آزمون خاک :
1_ تشخیص کمبود عناصر غذایی در خاک ها و توصیه  کودی لازم براساس آزمون خاک
2_ تناسب اراضی و تغییر کاربردی آن
3_ تعیین سرنوشت کودهای افزوده شده به خاک و پیگیری تغییرات حاصله در قابلیت استفاده عناصر غذایی در این کودها
4_ تعیین نقاطی از ارضی که دراثر مصرف بی رویه  کود شیمیایی , فاضلاب  و غیره در خاک که مسمومیت عناصر در گیاه , حیوان و یا انسان به وجود می آورد .
5_ تعیین نقاطی که خاک آنها از نظر برخی عناصر به حد سمیت رسیده باشند و باید از مصرف بیتر عناصر در آنها خودداری شود
انجام آزمون  خاک شامل اندازه گیری شوری و , واکنش خاک ( اسیدی و قلیائی بودن خاک ) , ماده آلی , ازت , فسفر , پتاسیم , سدیم , کربنات و بیکربنات , کلر , مقدار آهک خاک , درصد اشیاع , درصد اجزاء خاک شن , لای و رس و نهایتا تعیین بافت خاک  می باشد
اهداف آزمون خاک :
1_ تشخیص کمبود عناصر غذایی در خاک ها و توصیه  کودی لازم براساس آزمون خاک
2_ تناسب اراضی و تغییر کاربردی آن
3_ تعیین سرنوشت کودهای افزوده شده به خاک و پیگیری تغییرات حاصله در قابلیت استفاده عناصر غذایی در این کودها
4_ تعیین نقاطی از ارضی که دراثر مصرف بی رویه  کود شیمیایی , فاضلاب  و غیره در خاک که مسمومیت عناصر در گیاه , حیوان و یا انسان به وجود می آورد .
5_ تعیین نقاطی که خاک آنها از نظر برخی عناصر به حد سمیت رسیده باشند و باید از مصرف بیتر عناصر در آنها خودداری شود