آزمایشات آب انجام آزمایشات آب شامل اندازه گیری شوری , واکنش آب , کاتیونهای سدیم , پتاسیم , کلسیم  و منیزیوم و همچنین آنیونهای کربنات , بیکربنات و کلر در آب , نمک بجامانده , نسبت جذب سدیم و نهایتا تعیین نوع کلاس آبیاری  جهت پروژه های مختلف کشاورزی
انجام آزمایشات آب شامل اندازه گیری شوری , واکنش آب , کاتیونهای سدیم , پتاسیم , کلسیم  و منیزیوم و همچنین آنیونهای کربنات , بیکربنات و کلر در آب , نمک بجامانده , نسبت جذب سدیم و نهایتا تعیین نوع کلاس آبیاری  جهت پروژه های مختلف کشاورزی