خدمات گیاه پزشکی انجام آزمایشات نماتد چغندر قند کشاورزان و توصیه های لازم جهت استفاده از بذور ارقام مختلف چغندر قند
کنترل آفات , بیماریها و علف های هرز گیاهی مزارع
انجام آزمایشات نماتد چغندر قند کشاورزان و توصیه های لازم جهت استفاده از بذور ارقام مختلف چغندر قند
کنترل آفات , بیماریها و علف های هرز گیاهی مزارع