ساخت نورد سرد و مخازن مخروطی
 ساخت انواع نورد سرد و مخازن مخروطی شکل ارائه می دهیم 

 ساخت انواع نورد سرد و مخازن مخروطی شکل ارائه می دهیم